Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

naknada-stetew
Imali ste povredu a osigurani ste, ne znate  da li zbog vaše povrede imate pravo na naknadu štete? –   to su pitanja na koja Vam mi možemo pomoći da nađete odgovor. Ordinacija Sporticus sa dr Edinom Buljugićem, specijalistom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, na čelu,  vam pomaže svojim iskustvom i znanjem koje je od osnivanja gradila saradnjom i radom na procjenama šteta za osiguravajuća Društva i to po osnovu autoodgovornosti, kolektivnog osiguranja od posljedica nezgode, životnog osiguranja i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Oštećenika pratimo od povrede do okončanja liječenja. Surađujemo sa ljekarima iz različitih oblasti medicine (ortopedima, internistima, psiholozima, neurolozima), tako da je svaki pacijent / oštećeni u našoj Ordinaciji zbrinut i adekvatno liječen. Od kvalitete i sveobuhavtnosti nalaza i mišljenja ljekara zavisi i tok i ishod rješavanja zahtjeva za naknadu nematerijalne štete za umanjenje opće životne aktivnosti, pretrpljeni strah i bol, naruženost, kao i trajnu invalidnost.

Za štetu je bitno da se medicinska dokumentacija vodi lege artis (po pravilima struke).

Sama dijagnoza koju Vam ljekar da ukoliko nije obrazložena, medicinski utvrđena i opisana,  i ukoliko nema kvalitetnu propratnu medicinsku dokumentaciju, odnosno historiju bolesti sa medicinskim nalazima,  ne mora predstvaljati osnov za naknadu štete. Praksa pokazuje da nepotpuna i neprecizna medicinska dokumentacija otežava rad vješaka, što često dovodi do neprepoznavanja vrste ozljede, tačne dijagnoze i posljedica iste. Nasilno oštećenje zdravlja su povrede (traume) i karakterišu ih poremećaji funkcije ili strukture tijela (ili oba istovremeno) koji nastaju djelovanjem čovjeka, životinja ili drugih faktora iz spoljašnje sredine. Svako nasilno oštećenje zdravlja je pretpostavka za postojanja prava na naknadu nematerijalne štete.

Zakon precizira  da se u utvrđivanju visine štete ne smije pogodovati lošim namjerama oštećenika da dobiju i ono na što nemaju pravo, ali mi želimo da Vam pomognemo da ostvarite svoje pravo.

  • AUTOODGOVORNOST

  • OSIGURANJE OD POSLJEDICA NEZGODE (učenici /uposlenici)

  • ŽIVOTNO OSIGURANJE

  • DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

EnglishBosnia