Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

naknada-stetew

Imali ste povredu a osigurani ste, ne znateA� da li zbog vaA?e povrede imateA�pravo na naknadu A?tete? a��A�A� to su pitanja na koja Vam mi moA?emo pomoA�iA�da naA�ete odgovor.A�Ordinacija Sporticus sa dr Edinom BuljugiA�em, specijalistom za fizikalnuA�medicinu i rehabilitaciju, na A?elu,A� vam pomaA?e svojim iskustvom i znanjemA�koje je od osnivanja gradila saradnjom i radom na procjenama A?teta zaA�osiguravajuA�a DruA?tva i to po osnovu autoodgovornosti, kolektivnogA�osiguranja od posljedica nezgode, A?ivotnog osiguranja i dobrovoljnogA�zdravstvenog osiguranja.

OA?teA�enika pratimo od povrede do okonA?anja lijeA?enja. SuraA�ujemo saA�ljekarima iz razliA?itih oblasti medicine (ortopedima, internistima, psiholozima,A�neurolozima), tako da je svaki pacijent / oA?teA�eni u naA?oj Ordinaciji zbrinut iA�adekvatno lijeA?en.A�Od kvalitete i sveobuhavtnosti nalaza i miA?ljenja ljekara zavisi i tok i ishodA�rjeA?avanja zahtjeva za naknadu nematerijalne A?tete za umanjenje opA�eA�A?ivotne aktivnosti, pretrpljeni strah i bol, naruA?enost, kao i trajnu invalidnost.

Za A?tetu je bitno da se medicinska dokumentacija vodi lege artis (poA�pravilima struke).

Sama dijagnoza koju Vam ljekar da ukoliko nije obrazloA?ena, medicinskiA�utvrA�ena i opisana,A� i ukoliko nema kvalitetnu propratnu medicinskuA�dokumentaciju, odnosno historiju bolesti sa medicinskim nalazima,A� ne moraA�predstvaljati osnov za naknadu A?tete.A�Praksa pokazuje da nepotpuna i neprecizna medicinska dokumentacijaA�oteA?ava rad vjeA?aka, A?to A?esto dovodi do neprepoznavanja vrste ozljede,A�taA?ne dijagnoze i posljedica iste.A�Nasilno oA?teA�enje zdravlja su povrede (traume) i karakteriA?u ih poremeA�ajiA�funkcije ili strukture tijela (ili oba istovremeno) koji nastaju djelovanjemA�A?ovjeka, A?ivotinja ili drugih faktora iz spoljaA?nje sredine. Svako nasilnoA�oA?teA�enje zdravlja je pretpostavka za postojanja prava na naknaduA�nematerijalne A?tete.

Zakon preciziraA� da se u utvrA�ivanju visine A?tete ne smije pogodovati loA?imA�namjerama oA?teA�enika da dobiju i ono na A?to nemaju pravo, ali mi A?elimo daA�Vam pomognemo da ostvarite svoje pravo.

  • AUTOODGOVORNOST

  • OSIGURANJE OD POSLJEDICA NEZGODE (uA?enici /uposlenici)

  • A?IVOTNO OSIGURANJE

  • DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Online Drugstore, cialis for sale usa, Free shipping, arimidex buying online, Discount 10%

EnglishBosnia